هوشمند سازی پاساژ مدرین سنتر

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه پاساژ مدرن سنتر

(واقع در یافت آباد_ مشاعات)

  • تابلو برق
  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم BMS