هوشمند سازی پروژ] های اداری، پروژه اداری فرمانیه نبی زاده

     طراحی و اجرای سیستم BMS و هوشمند پروژه اداری فرمانیه

          (واقع در فرمانیه)

  •   پیاده سازی سیستم BMS
  •   پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  •   پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  •   پیاده سازی سیستم صوت هوشمند
  •   پیاده سازی سیستم تجهیزات شبکه