هوشمند سازی ویلا نوشهر

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس بهنیا

          (واقع در نوشهر)

  •  پیاده سازی سیستم ارتباط داخلی و درب باز کن تصویری
  •  پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  •  پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  •  پیاده سازی سیستم تجهیزات شبکه