هوشمند سازی هتل ها، هتل پارس اهواز

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه هتل پارس

          (واقع در اهواز)

  •   پیاده سازی سیستم اعلام حریق