هوشمند سازی هتل در ایران، شرکت فناوران انرژی سبز

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه هتل ولیعصر

          (واقع در ولیعصر)

  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر