هوشمند سازی ساختمان پروژه نظریان

طراحی و اجرای سیستم هوشمند مسکونی پروژه نظریان

(واقع در زعفرانیه)

  • سیستم ارتباط تصویری
  • پیاده سازی سیستم کلید و پریز
  • پساده سازی سیستم اعلام حریق
  • پیاده سازی سیستم هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرماییش و سرمایش هوشمند اشنایدر