هوشمند سازی موزه دوران اسلام

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه موزه دوران اسلام

          (واقع درمیدان امام خمینی)

  •   پیاده سازی سیستم اعلام حریق
  •   پیاده سازی سیستم امنیتی و کنترل تردد
  •   تعمیر و نگهداری