هوشمند سازی ویلا در اوشان فشم

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس یزدانی

          (واقع در اوشان)

  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر