هوشمند سازی واحد مسکونی پروژه مهندس بلوچی

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس بلوچی

(واقع در لواسان)

  •   پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  •   پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر