هوشمند سازی شرکت فناوران انرژی سبز، پروزه مهندس ترکاشوند

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهنس ترکاشوند

(واقع در نیاوران)

  • سیستم ارتباط تصویری
  • پیاده سازی سیستم کلید و پریز
  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر