سیستم پروژه هوشمند در بلوار کاوه

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس نوین

          (واقع در بلوارکاوه)

  •  پیاده سازی سیستم ارتباط داخلی و درب باز کن تصویری
  •  پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  •  پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر