هوشمند سازی واحد مسکونی پروژه سماعی و ایزانلو

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه سماعی و ایزانلو

( واقع در منطقه 22، چیتگر )

  •   پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  •   پیاده سازی سیستم پرده برقی اوس
  •   پیاده سازی سیستم ارتباط تصویری