هوشمند سازی پروژه مسکونی مهندس طالبی

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه راز مهندس طالبی

(واقع در زعفرانیه)

  •   پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  •   پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  •   تابلو برق