پروژه بام راد هوشمند سازی و اجرا توسط جی تک

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه بام راد مهندس کاووسی

(واقع در نیاوران)

  • پیاده سازی سیستم کلید و پریز
  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر