هوشمند سازی بام اتوبنز خیابان شریعتی

ساختمان بام سنتر (شریعتی) در یکی از بهترین نقاط تجاری شهر تهران توسط گروه بام اجرا گردیده است. طراحی و معماری کلاسیک با در نظر گرفتن اصول این معماری همانند نظم، تناسبات، تقارن، هماهنگی و کمال در این ساختمان به چشم می خورد.

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه اتوبنز

   (واقع در شریعتی)

  • پیاده سازی سیستم اعلام حریق