هوشمند سازی استخر آفتاب

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه استخر آفتاب مجموعه ورزشی انقلاب

          (واقع در سئول شمالی)

  • پیاده سازی سیستم صوتی هوشمند