هوشمند سازی مجتمع پرنس پالاس

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه پرنسس پالاس شرکت سامکسون

(واقع در پارک وی)

  • پیاده سازی سیستم کلید و پریز
  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر