پروژه هوشمند سازی واحدهای مسکونی نیاوران

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس معصومی

(واقع در نیاوران)

  •   پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اوس
  •   پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اوس