هوشمند سازی پروژه مسکونی محدوده شهرک غرب

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس نباتیان

(واقع در شهرک غرب)

  • پیاده سازی سیستم کلید و پریز
  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر