ارائه هوشمند سازی کامل ویلا

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس عظیمی

          (واقع در دماوند، گیلاوند)

  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم پرده برقی هوشمند اشنایدر
  • سیستم درب باز کن تصویری
  • پیاده سازی تجهیزات شبکه