هوشمندسازی واحد مسکونی واقع در پاسداران

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس بوستانی

(واقع در پاسداران)

  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم کلید و پریز