واحد مسکونی واقع در سعادت آباد، هوشمند سازی

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مسکونی مهندس نباتیان

(واقع در سعادت آباد)

  • پیاده سازی سیستم کلید و پریز