هوشمند سازی پروژه اداری ایرانیان اطلس

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ایرانیان اطلس

(واقع در میدان نوبنیاد)

  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم کلید و پریز