تاچ پنل و پنل کنترل هوشمند umotion

کنترل راحت و ایمن با U.motion

تاچ پنل و پنل کنترل هوشمند umotion خانواد‌ه ای از محصولات بخش اتوماسیون ساختمان هوشمند است که از آن برای مصورسازی و کنترل سیستم‌‌های هوشمند سازی ساختمان به کار رفته و در خانه های هوشمند استفاده می‌شود. با استفاده از این دسته از محصولات می‌توان تمام ف…
درب بازکن نصویری زایتور xhightor با تصویر دزد دریای

Xightor Pro دروازه‌بانی برای دروازه معبد شما!!!

خانه شما معبد مقدس شما است. فراهم بودن امنیت این معبد با هوشمند سازی ساختمان باعث می‌شود تا بتوانید با آرامش خیال از آن لذت ببرید. با سیستم خانه هوشمند Xightor Pro به سادگی و با اشاره یک انگشت می‌توان بازدیدکننده پشت درب خانه را تحت نظر داشت. سیستم ک…