ماژول سنسور تشخیص حرکت هوشمند اشنایدر الکتریک خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
ماژول فن کویل هوشمند اشنایدر الکتریک خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
ماژول هوشمند Line Coupler متصل کننده خطوط KNX خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
ماژول هوشمند رابط بین USB و KNX اشنایدر الکتریک خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
ماژول کنترل پرده هوشمند اشنایدر الکتریک