خدمات

خدمات طراحی

یکی از خدمات ما در زمینه ساختمانی و صنعتی طراحی برق ساختمان و طراحی تابلو برق می باشد. طراحی برق ساختمان شامل طراحی سیستم های الکتریکی داخلی ساختمان، مدارک فنی و نقشه های مورد نیاز، و انتخاب تجهیزات و مواد مناسب برای سیستم برق می‌شود.

در طراحی، باید نیازها و الزامات مشتری را بررسی کنیم و سیستم برقی را به گونه‌ای طراحی کنیم که بتواند نیازهای مشتری را برآورده کند. با استفاده از استانداردها و مقررات مربوطه، محاسبات لازم را برای بارهای الکتریکی، روشنایی، نیازهای اضطراری و سایر اجزای سیستم برقی انجام دهیم.

با توجه به تخصص و تجربه ما در طراحی برق ساختمان، می‌توانیم به مشتریان کمک کنیم تا سیستم برقی ایمن، کارآمد و مطابق با نیازهایشان را در ساختمان خود داشته باشند. همچنین، با ارائه راهکارهای نوین و به‌روز، مشتریان را در بهره‌برداری بهینه از سیستم برق ساختمانشان یاری می کنیم.

مراحل طراحی سیستم ها مطابق موارد ذیل صورت می گیرد:

  • ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي اولیه 
  • پیشنهاد سیستم های قابل اجرا طبق نظر کارفرما
  • طراحی  اولیه سیستم ها
  • طراحی نهایی سیستم های الکتریکال با نرم افزار Revit و AutoCAD و Eplan
طراحی