معرفی دوره knx

دوره مبتدی:

۱٫ تعریف خانه هوشمند : شرح خانه هوشمند – تاریخچه – مزایا و معایب – مارکتکینگ

۲٫ انواع خانه هوشمند : بیسیم – باسیم

۳٫ انواع پروتکول ها : بیسیم ( … , Zigbee , Z-wave , Bluetooth , wifi) – باسیم ( KNX
Modbus , UPB )

۴٫ معرفی KNX و تاریخچه

۵٫ معایب و مزایای knx

۶٫ انواع توپولوژی شبکه

Bus – Mesh – Ring – Star .7. توپولوژی و سیم کشی KNX : تشریح توپولوژی مورد استفاده در سیستم های تحت knx

۸٫ معرفی نمونه ادوات : معرفی و توضیح انواع ادوات هوشمند مورد استفاده در سیستم های تحت KNX
Power , Switch Actuator , Blind Actuator , Dimmer Actuator , Fan coil ( )Actuator , Push-Button