measurment

در بسیاری از پروسه های صنعتی که فعالیت های پیچیده در حال رخ دادن می باشد،برای کنترل این پروسه ها و سیستم های اندازه گیری نیازمند ابزارآلات بسیار دقیق می باشیم. ابزار دقیق، تجهیزات و ابزارهایی هستند که متناسب با نیاز سیستم تحت کنترل انتخاب می شوند و کمیت موردنظر را اندازه گیری می کنند. نتیجه خروجی این ابزارآلات دارای کمترین خطا می باشد. با رشد چشمگیر تکنولوژی و تولید ابزارآلات، به راحتی می توان فرایند هایی نظیر دما، فشار، سطح، سرعت و … را به صورت دقیق با صحت بالا اندازه گیری کرد. ابزار دقیق، پایه کنترل پروسه های صنعتی است. در پروسه های صنعتی تعداد زیادی از متغیرها مانند دما، فلو، فشار، سطح مایع و … باید به صورت پیوسته اندازه گیری و کنترل شوند که وظیفه اندازی گیری این متغیرها بر عهده سنسورها قرار دارد. سیستم هاي کنترل و ابزار دقیق متناسب با کاربردشان، در طیف وسیعی از سیستم هاي بسیار پیچیده تا نسبتاً ساده قرارگرفته اند. در هر سیستم کنترل و ابزار دقیق علاوه بر اجزاء اصلی کنترل (کامپیوتر، ریزپردازنده و غیره) سه یا چهار بخش موجود می باشد که این اجزاء عبارتند از سنسورها و یا مبدل ها، اجزاء اندازه گیري و آماده سازي سیگنال، وسایل کنترلی و محرك ها، نشانگر و ثبات.

سنسورها و یا مبدل ها:

معمولاً اولین قسمت سیستم کنترل خودکار، قسمت احساس کننده و یا سنسور میباشد که شرایط، حالات، یا متغیرهاي فرآیند را احساس کرده و متناسب با این شرایط سیگنال هاي خروجی متناسب با آنها را ایجاد مینماید. غالباً سیگنال خروجی این قسمت از نوع الکتریکی میباشد.

جزاء اندازه گیري و آماده سازي سیگنال:

اندازه گیري، مهم ترین قسمت سیستم هاي کنترل و ابزار دقیق می باشد. اندازه گیري فقط براي آگاهی از شرایط و یا کمیت متغیر انجام نمی گیرد، بلکه بیشتر اوقات، براي تعیین سیگنال خطا مقدار اندازه گیري شده با مقدار مطلوب مقایسه می شود.

وسایل کنترلی و محرك ها:

بین سنسور و عملگر، اجزاء کنترل مختلفی قرار دارند که هر کدام عمل معینی را در سیستم انجام میدهند. این وسایل معمولاً کلید، شیر، سیم پیچ مغناطیسی، رله ها، لامپ هاي الکترونی و عناصر کنترل نیمه هادي می باشند. -نشانگر و ثبات: اصطلاح نشانگر و ثبات به وسایلی اطلاق می شود که سیگنال ها را ثبت و یا نشان داده و یا باعث انتقال سیگنالی بین اجزاء مختلف سیستم می شوند.

فروش انواع سوئیچ یک و دو پل خانه هوشمند AVES
تصویر ترموسات خانه هوشمند اوس
فروش انواع سوئیچ یک و دو پل خانه هوشمند AVES