واحد منبع تغذیه

این واحد وظیفه تأمین ولتاژ باس را برای یک خط با ۳۲ یا ۶۴ وسیله متصل به باس را برعهده دارد. این واحد به دو صورت منبع تغذیه معمولی و منبع تغذیه دارای پورت اضطراری ارائه می‌شود. در صورتی که دسترسی به برق شهر امکان پذیر باشد از منبع تغذیه نوع معمولی و در غیر این‌صورت از منبع تغذیه نوع دوم استفاده می‌شود؛ که در منبع نوع دوم برق سیستم از طریق باتری تأمین خواهد شد. این منابع تغذیه متناسب با تعداد قطعات متصل به خط باس در جریان‌های ۱۶۰mA، ۳۲۰mAو ۶۴۰mA ارائه می‌شوند.

محصولات مرتبط