پروژه خانه هوشمند پرنسس پالاس هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند پرنسس پالاس

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
پروژه خانه هوشمند سناتور پالاس

پروژه خانه هوشمند سناتور پالاس

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
پروژه خانه هوشمند مهندس تراب زاده هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند مهندس تراب زاده

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
پروژه خانه هوشمند رولکس تاور Rolex Tower هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند رولکس تاور Rolex Tower

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
پروژه خانه هوشمند مهندس قشلاقی دزاشیب فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند مهندس قشلاقی دزاشیب

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
پروژه خانه هوشمند مهندس حیدری ولنجک خانه هوشمند فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه هوشمند اداری مهندس حیدری ولنجک

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
پروژه هوشمند موزه ملی ایران خانه هوشمند فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه هوشمند موزه ملی ایران

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
مرکز داده هوشمند خانه هوشمند فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه مرکز داده هوشمند ساختمان اداری زعیم الکترونیک

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

بام راد

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط لاهوتی
خانه هوشمند و هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند بام نیلوفر

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط لاهوتی

مهندس ترکاشوند

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط لاهوتی

بام – اتوبنز

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط لاهوتی

بام – دفتر مرکزی

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط لاهوتی

بام – لند

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط لاهوتی

مهندس طالبی – سناتور پالاس

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط لاهوتی

بام – سیمین دخت

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط لاهوتی

مهندس نظریان – زعفرانیه

مرداد ۱۵, ۱۳۹۶/توسط لاهوتی
error: خطا